Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość PDF

Regulamin sklepu internetowego

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy online estyma, dostępny pod adresem internetowym www.estyma.pl, prowadzony jest przez ESTYMA ELECTRONICS SP. Z O.O. SP.K. z siedzibą w Gajewie, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000536221, NIP 845-198-53-73, REGON 360366587.
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Konsumentem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2 Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca – ESTYMA ELECTRONICS SP. Z O.O. SP.K.z siedzibą w Gajewie przy Al. Lipowa 4, kod pocztowy 11-500 Giżycko, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000536221, NIP 845-198-53-73, REGON 360366587.
3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.estyma.pl
4. Zamówienie – oświadczenie woli Konsumenta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
5. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Konsumentem a Sprzedawcą.
6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Konsumentem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 3 Kontakt ze Sklepem

ESTYMA ELECTRONICS SP. Z O.O. SP.K
Gajewo, Al. Lipowa 4
11-500 Giżycko
biuro@estyma.pl
tel. (087) 429 86 75

§ 4 Wymagania techniczne
1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Opera, Google Chrome.
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

§ 5 Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Konsument może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
a. przesyłka pocztowa pobraniowa,
b. przesyłka kurierska pobraniowa.
2. Przy zamówieniach o wartości powyżej 500 zł brutto, koszt przesyłki pokrywa Sprzedawca.

§ 6 Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Konsumentem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Konsumenta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym.
2. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Konsumenta jest podanie poprawnych danych i wszystkich wymaganych informacji.
3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie telefonicznie lub poprzez e-mail.
4. Oferta sklepu jest ważna wyłącznie na terenie Polski.
5. Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
6. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz.12:00, w soboty, w niedziele oraz święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
7. Zamówienia przyjęte przez sklep wykonywane są po cenie z zamówienia złożonego przez Konsumenta.
8. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
9. Do każdego Produktu dołączany jest paragon fiskalny lub na życzenie Konsumenta faktura VAT.

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z obowiązującym prawem Konsument może w terminie 14 dni od otrzymania zamówienia odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę Estyma Electronics sp.z o.o. sp.k. Gajewo, Al. Lipowa 4, 11-500 Giżycko, tel. 87 429 86 75,e-mail: biuro@estyma.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, umieszczonego pod adresem www.estyma.pl jednak nie jest to obowiązkowe.
3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 8 Skutki odstąpienia od umowy

1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
2. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
3. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.
4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5. Konnsument wyśle lub przekaże Produkt pod adres z § 3 Regulaminu, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

§ 9 Reklamacja i gwarancja

1. Wszystkie Produkty oferowane w sklepie online estyma, są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
2. Na wszystkie Produkty zakupione w Sklepie udzielana jest gwarancja 24 miesiące od daty zakupu.
3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
5. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od dnia ich wpłynięcia.

§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
2. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php .
Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

§ 11 Ochrona danych osobowych

1. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą „ O ochronie danych osobowych” wraz ze zmianami.
2. Konsument ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestania ich wykorzystywania.